תוכנית השותפים של פתאל על הזמן

תוכנית השותפים של רשת מלונות פתאל מאפשרת לסוכני תיירות מורשים ולאתרי אינטרנט להפנות גולשים לאתר "פתאל על הזמן" ולהרוויח כסף מהפניה זו במידה ואותו גולש רוכש חופשה. 

 
בכדי להשתתף בתוכנית יש להירשם בקישור המופיע מטה. לאחר אישור טלפוני יקבלו השותפים כלים (קישורים ובאנרים) להטמעה באתרי האינטרנט שברשותם לצורך הפניית הגולשים לאתר "פתאל על הזמן".
 

להרשמה לתכנית, לחץ כאן.

לפרטים נוספים, הנכם מוזמנים לכתוב אלינו לכתובת המייל info@fattal-alazman.co.il

 

 

תנאי השימוש - תכנית השותפים של "פתאל על הזמן"

 

 

ברוך הבא לאתר fattal-alazman.co.il (להלן: "האתר"). במסגרתו חברת מלונות פתאל בע"מ (המנהלת ומתפעלת (בין ישירות ובין באמצעות מי מטעמה) מלונות) מפעילה תכנית שיתוף על מנת לשווק את תכנית "פתאל על הזמן", והכל בהתאם לתנאי התכנית וההטבות המגולמות בה (להלן בהתאמה: "החברה", "אתר התכנית" ו- "התכנית").
 
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין משתף הפעולה שהוא הבעלים של אתר ו/או מתפעל אתר חיצוני שהגיש בקשה להשתתף במיזם המשותף (כהגדרתו להלן), במסגרת אתר זה, וקיבל אישור על השתתפותו, והכל בהתאם לאמור ולמוסכם בתנאי שימוש אלו (להלן: "משתף הפעולה" ו/או "המשתמש").
 
משתמש יקר!
אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש ללא הגבלה או הסתייגות. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
 
1. הפעלת המיזם המשותף
1.1. במסגרת האתר יוכל המשתמש לקשר את אתר התכנית לאתרי האינטרנט שלו בתמורה לעמלה בגין פרסום התוכנית, והכל בהתאם ובכפוף לאמור בתנאי השימוש להלן (לעיל ולהלן: "המיזם המשותף").
1.2. החברה תתכנן ותעצב מודעות לשימוש באתר אינטרנט, קרי "באנרים" עבור כל מבצע ו/או הטבה המגולמת בתוכנית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכל דין (להלן: "הבאנרים"). דוגמאות ל"באנרים" שבהם ניתן לעשות שימוש יפורסמו באופן מדוייק באתר החל ממועד מסויים ועד להסרתו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה.
1.3. באתר יופיע קישור להוראות השימוש וכן לאתר התוכנית בנוסחו המדוייק כפי שינוסח מעת לעת על ידי החברה.
1.4. המשתמש מצהיר כי הוא רשום כדין בכל המרשמים הרלבנטיים בישראל, וכי הוא מנהל כדין ספרים ופנקסי חשבונות בהתאם לכל הוראות הדין המחייבות (לרבות, אך לא רק, מס הכנסה ומע"מ).
1.5. המשתמש יוכל לעשות שימוש בבאנרים ולשלבם באתריו החיצוניים, בתנאי שלא עשה בהם כל שינוי, כך שלקוחות המשתמש יוכלו לבצע רכישות באופן מקוון באמצעות הקישורים מאתר התוכנית ובכפוף להוראות תקנון התוכנית.
1.6. החברה תהיה האחראית הבלעדית להזמנות שיבוצעו במסגרת התוכנית, והכל בהתאם לתנאי התוכנית ולדרישות החברה.
1.7. המשתמש מתחייב כי ידווח לחברה על כל מאורע חריג ו/או חמור ו/או לא צפוי, אשר התרחש במסגרת פעילותו באתר, מיד עם התרחשותם.
1.8. החברה תהא רשאית - לפי שיקול דעתה הבלעדי - לפסול ו/או להסיר משתמש, וכן למנוע ממי מהמשתמשים באתר את ההרשמה ו/או את השימוש במיזם המשותף (כולו או חלקו). 
 
2. עמלות 
2.1. עמלת המשתמש בגין הזמנות בפועל, דרך המיזם המשותף, תהיה בהתאם להנחיית החברה כפי שתנתן מעת לעת ועל בסיס האירוח בפועל (להלן: "העמלות"). 
"הזמנות בפועל" משמען, סך הרווחים שנגבו מלקוחות המשתמש לאחר ביצוע הזמנה באתר התוכנית ואישורה, והגעת הלקוחות בפועל למלונות החברה, בניכוי חובות, ביטולים ותשלומים חוזרים, ובניכוי עמלות גביה והחזרים כספיים.
2.2. משתמש יהיה זכאי לעמלות רק אם (1) מסר את מלוא פרטיו האישיים, בהתאם להנחיות המופיעות באתר, לרבות שמו ואמצעים ליצירת קשר עמו; (2) מסר את מלוא פרטי האתר החיצוני, שהינו מעסיקו ו/או מנהלו, לרבות כתובת, טלפון ופרטים ליצירת קשר וביצע רישום מלא; (3) מילא אחר כל דרישות תנאי שימוש זה.
2.3. למען הסר ספק יובהר, כי העמלה, גובהה ומועד תשלומה, יבחנו מעת לעת על ידי החברה אשר תהא זכאית לשנותם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק. 
2.4. המשתמש, באמצעות הממשק האישי, יוכל להתעדכן במצב העמלות מעת לעת.
2.5. משתמש לא יהיה זכאי לכפל עמלות במסגרת תוכנית זו. מובהר בזאת, כי החברה לא תשלם למשתמש כל תשלום נוסף מעבר לעמלות הנקובות בתנאי שימוש אלו, מכל סיבה שהיא, והמשתמש מתחייב שלא לדרוש כל תשלום נוסף למעט מקרים בהם הוסכם במפורש, מראש ובכתב אחרת. 
2.6. מובהר למען הסר ספק, משתמש ו/או מי מטעמו שלא מילא אחר תנאי שימוש זה ו/או אחרי הוראות החברה לא יהיה זכאי לקבל תשלומי עמלות במשך תקופת ההפרה וכן לא יהיה זכאי לתשלומי עמלות שניתן לייחס בתקופה זו.
 
3. תקופת המיזם המשותף
3.1. המיזם המשותף יכנס לתוקפו ביום בו יאושר על ידי המשתמש.
3.2. כל צד רשאי, מכל סיבה שהיא, להביא המיזם המשותף לסיומו על ידי הודעה מוקדמת בכתב בת 48 (ארבעים ושמונה) שעות. ההודעה תמסר באמצעות האתר.
3.3. במקרה של הפרת משתמש תנאי השימוש ו/או המיזם המשותף, יבוא המיזם המשותף לסיומו ביום גילוי ההפרה.
 
4. קניין רוחני
4.1. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים ברשת מלונות פתאל לרבות, בכל המותגים, השמות, סימני המסחר, והאלמנטים הקשורים ברשת מלונות פתאל, הינם קניינה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל זכות בקשר עמן. 
4.2. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, זכויות היוצרים בפרסומי החברה, כולל אלה המתפרסמים באתר זה, שייכות לחברה ו/או למי מטעמה. כמו כן, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, מדגמים, סימני מסחר, הסודות המסחריים וסידור המידע שבו, הינם של החברה, למעט במקרה של דף מידע או אתר חיצוני המקושרים אל האתר באמצעות קישור, אשר אינם נושאים את לוגו החברה ו/או התוכנית. 
4.3. זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן: ''החומר המוגן''), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. 
4.4. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מהנ''ל ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק ממנו.
4.5. מבלי לגרוע מהאמור, משתף הפעולה לא ישנה חומר יצירתי או ישתמש בהם בשיווק עצמאי שלו ו/או בהקשר של השירותים, ללא הסכמה ישירה בכתב מהחברה. המשתמש לא יורשה לעשות שימוש בכל תוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או תמונות ו/או מלל משאר אתרי האינטרנט של החברה, מלבד הבאנרים שיוותרו לשימושו באתר. אם משתמש יבקש להשתמש בחומר מוגן בזכויות יוצרים, יעביר בקשה מראש ובכתב לחברה. 
4.6. המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהאתר ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש. 
4.7. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או בשירות באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע. 
 
5. סודיות
5.1. הצדדים מתחייבים לא לגלות, להראות או למסור, לשום אדם ו/או גוף, סודות מסחריים ו/או מידע הקשור, במישרין או בעקיפין, במיזם המשותף ו/או בצדדים עצמם (להלן: "המידע"), וכן לדאוג לכך, כי עובדיהם ושלוחיהם ישמרו כל מידע כאמור בסודיות. הצדדים מתחייבים לא לעשות כל שימוש במידע, אלא למען קידום המיזם המשותף והוצאתו לפועל.
5.2. ההתחייבויות הנזכרות בסעיף ‎5.1 לעיל לא תחולנה על מסירת מידע לרשויות, שגילויו נדרש על-פי כל דין, לרבות על-פי צו בית משפט ו/או הוראת הרשות המוסמכת או על מידע שהיה מצוי בידיעתם המקצועית של הצדדים בטרם אישורם תנאי שימוש אלו, וכן על מידע שהינו נחלת הכלל או יהפוך להיות נחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבויות הצדדים, במישרין ו/או בעקיפין, וזאת החל מהמועד שיהפוך להיות נחלת הכלל (אם בכלל).
5.3. ההתחייבויות המפורטות בסעיף ‎5 זה תמשכנה לעמוד בתוקפן גם לאחר ביטולו של המיזם המשותף, סיומו או הפסקתו.
 
6. פיקוח, בקרה ופרטיות
6.1. החברה רשאית לעקוב ולפקח על אופן השימוש של המשתמשים השונים באתר ובמיזם המשותף, והיא תהיה רשאית להשהות או לבטל באופן מיידי הרשאה שהוענקה למשתמש בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, כולם או חלקם. 
6.2. החברה תהיה רשאית להכניס שינויים בתכנים המופיעים באתר זה ולבצע את כל הפעולות הדרושות להבטחת פעילותו התקינה והחוקית של האתר בהתאם לתנאי שימוש אלה. 
6.3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, החברה תהא רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים לזהות את המשתמש בעת הגלישה באתר (להלן – "העוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן – אקספולרר ו/או נטסקייפ (או אחרות), ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם.
6.4. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מידע או פרסומות שקרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו ניגש לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שמסר המשתמש בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה על פי הוראות כל דין.
6.5. החברה לא תמסור פרטים אישיים כגון שם וכתובת מגורים של משתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: 
6.5.1. במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות איזה מהשירותים המוצעים בו, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 
6.5.2. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי; 
6.5.3. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה;
6.5.4. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לחברה ו/או למי מטעמה; 
 
7. כללי
7.1. החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי באתר הוא אמין, מדויק, נכון ועדכני. החברה אינה נושאת באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות האתר, ככל שתהיינה. לפיכך ברור למשתמש כי עליו לבדוק כל מידע טרם הסתמכות עליו, כאשר אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל הקשור במידע ו/או בשירות ו/או הנובע מהם.
7.2. המשתמש מצהיר כי אין מבחינתו כל מניעה, איסור או מגבלה, בין על-פי דין ובין על-פי הסכם, מלבצע פעולות באתר זה ו/או לבצע הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש; וכי אין צורך בקבלת כל אישור ו/או הסכמה או בהתקיימות תנאי כלשהו לאישורו תנאי השימוש.
7.3. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 
7.4. אין בתנאי השימוש ו/או בפעולה באתר ו/או בתוכנית כדי לקבוע במפורש או במשתמע יחסי שותפות, יחסי עבודה וכל כיוצא באלה בין הצדדים לו.
7.5. תנאי שימוש אלו מבטל כל הסכם ו/או הסכמה ו/או הבטחות שקדמו לאישורו, אם ובכלל שנעשו בין הצדדים או על ידי מי מהם ולאלה. מבלי לגרוע מהאמור מוסכם על ידי הצדדים כי כל הסכם שנחתם בין המשתמש לבין החברה איננו תקף במסגרת זו של התקשרות, והמשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיה זכאי לכפל הנחות ו/או תמורה ו/או עמלה ו/או כל הטבה שהיא, למעט המגולמת במיזם המשותף ובתנאי שימוש אלו.
7.6. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא כל הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכת תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. 
7.7. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, הכולל את מראהו, היקפו, תוכנו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות תנאי השימוש - והכל, בלא כל צורך לתת על כך הודעה מראש. שינויים אלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם; שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכד' בגין ביצועים, שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. ותחילת תוקפם של השינויים יהיה במועד פרסומם.
7.8. בכל מקרה של תקלה באתר ו/או במקרה שמשתמש נתקל בהפרה מכל סוג של תנאי השימוש באתר, יש להודיע מייד לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני info@fattal-alazman.co.il.
7.9. שום ויתור, מחדל, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה על ידי החברה, בקשר לזכות המוקנית לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין, לא יתפרשו כויתור מצידה על כל טענה או זכות כלשהי, ולא ישמשו מניעה לתביעה ו/או כל פעולה אחרת על ידיה. 
7.10. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור באתר.
7.11. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו, ולמיזם המשותף, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
7.12. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
7.13. בכל שאלה אודות השירותים הניתנים באמצעות המיזם המשותף ובשאלות נוספות הנוגעות לאתר ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: info@fattal-alazman.co.il.
 
לראש העמוד